NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU

O popularności języka angielskiego na całym świecie nie trzeba nikogo przekonywać.
Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego niesie ogromne korzyści dla rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dziecka. Okres miedzy czwartym a dziesiątym rokiem życia uznawany jest za optymalny dla rozpoczęcia nauki języka obcego. Dziecko w okresie tym ma już dobrze wykształcone strategie poznawcze i umiejętności praktyczne nabyte w procesie przyswajania języka ojczystego i może je teraz wykorzystać i rozwijać w trakcie uczenia się języka obcego. Dobra pamięć mechaniczna, łatwość powtarzania ze słuchu oraz ogólna ciekawość świata zewnętrznego to cechy charakterystyczne dla dziecka, jak również cechy ułatwiające naukę języka angielskiego.

PODSTAWOWYMI TECHNIKAMI w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu są techniki opierające się na słuchaniu (listening) , oraz mówieniu (speaking) .
Rozumienie mowy jest pierwszą sprawnością językową, jaką dziecko osiąga w procesie uczenia się języka obcego. Pierwszymi zabiegami skłaniającymi dziecko do próby zrozumienia zdania w języku angielskim są proste polecenia, które uczeń wykonuje naśladując nauczyciela ruchem, gestem. Ścisły związek między tym co dziecko słyszy i co robi, pozwala mu zapamiętać usłyszany przekaz językowy i na dalszym etapie nauki wykorzystywać go czynnie. We wczesnym okresie nauki sprawność mówienia w języku obcym rozwija się stopniowo od reprodukcji do prób swobodnego mówienia w późniejszym stadium. Od dziecka w tym wieku nie należy oczekiwać spontanicznego porozumiewania się w języku angielskim i nie powinno się go zmuszać do mówienia. Należy je jednak zachęcać i nakłaniać, nagradzając podejmowane próby. Istotną rolę w tym procesie odgrywają rodzice i ich aktywna współpraca z dziećmi.

Dziecko poprzez gry i zabawy językowe, a także pracę z podręcznikiem poznaje język angielski, a wszelkie sukcesy wynikające z pozytywnych wrażeń i doświadczeń w kontakcie z tym językiem pozwalają na wykształcenie aktywnej i otwartej postawy do przedmiotu i rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim. Autorzy podręczników wykorzystywanych podczas zajęć zadbali o atrakcyjną szatę graficzną, oraz o różnorodność prezentowanych w nim ćwiczeń, tak aby w maksymalny sposób motywować dziecko do nauki. Ważnym elementem wzbogacającym lekcje są również kolorowe karty ilustrujące wprowadzane słownictwo i prezentowane historyjki, przedstawiane przez lektora w trakcie zajęć, książeczki czytane w języku angielskim, krótkie filmy i bajki, oraz atrakcyjne zadania do wykonywania na tablicy multimedialnej.
Język angielski staje się dla dziecka naturalnym środkiem komunikacji werbalnej w jego dziecięcym świecie.

Tel. (56) 462 13 87, 665 559 131
Email: yes@yes.grt.pl
www.yes.grt.pl
ul. Włodka 16-18, Grudziądz Created by GRT STUDIO 2009 © yes.grt.pl
Strony internetowe | Sklepy Internetowe | Pozycjonowanie